به مدت 45 روز

اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار براي
دريافت يارانه امروز آغاز شد

خبرگزاري فارس: اصلاح و يا ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار براي دريافت يارانه‌ها از امروز به مدت 45 روز در سايت مركز آمار ايران به آدرس
www.amar.org.ir آغاز شد.
Դիտել Պարսկերէն Բաժնում.–

0 Պատգամ: