الهام علی اف امروز خود را رهبر همهء آذربایجانی های
دنیا و آذری های ایران اعلام کرد

0 Պատգամ: