توصیه یک فوق تخصص ریه:

بیماران ریوی در هوای آلوده مقدار داروهایشان
را افزایش دهند
/blog-post_9196.html

0 Պատգամ: